REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO
„DOMKI NA MORSKIEJ” W ŁUKĘCINIE

Regulamin domków letniskowych został stworzony z myślą o zapewnieniu państwu pełnego zadowolenia z wypoczynku a jednocześnie stworzenia sprawnej organizacji

Niniejszy regulamin reguluje warunki najmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym „ Domki na Morskiej”.

 1. Rezerwacja i wpłata zadatku równoznaczna jest z akceptacją poniższego regulaminu
 2. Umowę najmu uważa się za zawartą w momencie dokonania rezerwacji tj. po wpłaceniu zadatku na rachunek bankowy wynajmującego (właściciela) w wysokości równowartości dwóch dób pobytu w przypadku tygodniowego wypoczynku oraz czterech dób w przypadku rezerwacji dwutygodniowej.
 3. W przypadku braku wpłaty zaliczki , rezerwację uznaje się za nieważną.
 4. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu w recepcji.
 5. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa, która rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 6. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić zaraz po przybyciu w recepcji, chyba, że strony ( wynajmujący i najemca) ustalili inaczej.
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest dodatkowa opłata- opłata klimatyczna, której wysokość ustalana jest przez gminę Dziwnów.
 8. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób; stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka; przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.
 9. Każda osoba łamiąca regulamin może zostać poproszona przez kierownictwo o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy- przekazana odpowiednim organom, w tym policji wraz z podjęciem wszelkich dalszych kroków prawnych z tego wynikających, w tym wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenia lub karnego.
 10. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie wyrządzone uszkodzenia i szkody, spowodowane swoim działaniem lub działaniem osób, za które odpowiadają.
 11. W przypadku naruszania przez najemcę spokoju i dobra sąsiadów, nie stosowania się do przestrzegania ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 07:00, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zwrotu kwoty za okres niewykorzystanego pobytu.
 12. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
 13. Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucze: dwa do domku jeden do furtki oraz jeden do bramy, które powinien zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamków bądź dorobienie kluczy- wówczas najemca zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł za jeden klucz.
 14. W przypadku przekroczenie liczby osób korzystających z domku, zadeklarowanej w trakcie rezerwacji, właściciel zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez konieczności zwrotu wcześniej wniesionej opłaty lub wniesienia dodatkowej opłaty za wynajem domku.
 15. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony bezpłatny parking niestrzeżony. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe.
 16. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi w recepcji bądź gdy jest nieczynna telefonicznie czy mailowo.
 17. Gość nie może bez pisemnej zgody właściciela dokonywać napraw i jakichkolwiek zmian w domku.
 18. Najemca przed opuszczeniem ośrodka, może zostać poproszony o okazanie stanu w jakim pozostawia domek, celem dokładnego sprawdzenia. Właściciel zastrzega sobie prawo do przekazania i zdania wynajmowanego domku w jego obecności.
 19. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół niego oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 20. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i ewentualnym zniszczeniem spoczywa na gościach ośrodka.
 21. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie ośrodka. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze.
 23. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu posesji.
 24. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała Klienta spowodowane nienależytym korzystaniem z obiektu, ewentualne ubezpieczenie się należy do najemcy.
 25. Kierownictwo ośrodka nie przyjmuje żadnych rzeczy na przechowanie.
 26. Właściciel nie odpowiada za niedogodności podczas pobytu powstałe z przyczyn niezależnych od niego np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
 27. W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych gości, prosimy podczas państwa nieobecności o nie postawianie na zewnątrz wszelkiego rodzaju chemicznych środków, ostrych narzędzi mogących zagrażać dzieciom.
 28. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania pod nadzorem dorosłych celem uniknięcia wypadków. Za niedopilnowanie dzieci, ewentualne wypadki odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie.
 29. Trampolina będąca częścią placu zabaw przeznaczona jest dla dzieci. Zabrania się jej obciążania powyżej 120 kg.
 30. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia jak i palenia tytoniu. Prosimy o korzystanie z popielniczek znajdujących się na zewnątrz. Zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych lub gazowych nie będących wyposażeniem domku; nie dotyczy to drobnych urządzeń elektrycznych takich jak np. ładowarki do telefonów lub komputerów, podgrzewacze, suszarki do włosów itp.
 31. Zabrania się wnoszenia do domków materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 32. Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w wyznaczonych miejscach- płytach znajdujących się na trawniku z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.
 33. Zabrania się wynoszenia krzeseł kuchennych i stołów na zewnątrz. Zabrania się wystawiania mebli ogrodowych na trawnik.
 34. W związku z komfortem wszystkich naszych gości zabrania się smażenia ryb w domkach.
 35. Nie zezwala się na pobyt zwierząt na terenie ośrodka.
 36. Zabrania się zamykania okiennic, chyba, że strony (właściciel i najemca) ustaliły inaczej.
 37. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2015 roku.
 38. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo i obsługa ośrodka oraz stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Nasz adres:

Domki na Morskiej

72-401 Łukęcin
ul. Morska 14A
woj. Zachodniopomorskie

tel. +48 733 650 650
email: domkinamorskiej@vp.pl

Dane do wpłaty

BANK PEKAO S.A.

68 1240 3868 1111 0010 6220 1693

SWIFT/BIC: PKOPPLPW